1. ADMINISTRATOR
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Karolina Sielska-Głuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182

 

2. DANE OSOBOWE
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi za jego zgodą bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online na stronie.
 2. Nieudostępnienie pewnych niezbędnych danych osobowych może oznaczać, że nie będzie możliwe złożenie zamówienia lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem strony www.mojkrajtakipiekny.com. Klient zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej w sposób anonimowy.
 3. Jeśli Klient udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

 

3. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane, takie jak imię i nazwisko, firma (jeśli ma zastosowanie), e-mail, adres dostawy, gromadzimy w wyniku zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Administratorem a Klientem. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji strony.
 2. Będziemy przetwarzać dane Klienta przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą a także do czasu przedawnienia wynikających z powyższego roszczeń.
 3. Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego, gdy Klient, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby, które udostępniła, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji. Będziemy przetwarzać dane Klienta przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

 

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy sprzedaży na odległość produktów Klientowi. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji i dostawy produktów do Klienta.
 2. Dane Klienta udostępnione przez niego Administratorowi są także przetwarzane w celu kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.
 3. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Klient, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę (Newsletter). Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez stronę.

6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Klienta muszą być udostępnione podmiotom trzecim, które wspierają Administratora w świadczeniu oferowanych przez niego usług, to znaczy:
  • instytucjom finansowym,
  • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
  • dostawcom usług technologicznych,
  • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych – w celu wykonania usług wysyłki do Klienta.
 2. Poza wymienionymi przypadkami, Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta innym stronom trzecim.

 

7. PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH
 1. Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych Klienta oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: https://www.uodo.gov.pl. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mojkrajtakipiekny.com.
 3. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.
 4. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku, gdy Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, ma niedokończone postępowanie reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec Administratora.
 5. Jeżeli Klient udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

 

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

 

9. PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa www.mojkrajtakipiekny.com używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Klienta jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej www.mojkrajtakipiekny.com. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje cookies „sesyjne”, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).