Szukaj

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mojkrajtakipiekny.com Sprzedającym jest Karolina Sielska-Głuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5322045011, Regon: 146481182 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. § 1 Definicje 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www. www.mojkrajtakipiekny.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. § 2 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mojkrajtakipiekny.com. 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 3. Sklep internetowy www.mojkrajtakipiekny.com prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet. 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.mojkrajtakipiekny.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wyprodukowane w Polsce. 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. § 3 Składanie zamówień 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.mojkrajtakipiekny.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, drogą mailową, instagram, facebook. 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. § 4 Koszty i termin wysyłki 1. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. 2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.. 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnićW przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Usługodawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem na stronie www.mojkrajtakipiekny.com § 5 Płatności 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę. 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU)(PayPal)(Dotpay) lub przelewem na konto bankowe sklepu. § 6 Odstąpienie od umowy 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć mailowo, na adres sklepu: sklep@mojkrajtakipiekny.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w którym powinno znajdować się powód zwrotu oraz forma zwrotu, którą preferuje klient wraz z danymi. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: MKTP Karolina Sielska-Głuchowska, ul, Jagodne 5, 05-480 Karczew przed upływem tego terminu. 7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. § 7 Rękojmia 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może: a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca, b. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca. 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca. 4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. § 8 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: MKTP Karolina Sielska-Głuchowska, ul, Jagodne 5, 05-480 Karczew, lub elektronicznie na adres: sklep@mojkrajtakipiekny.com 2. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. § 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Dane są przekazywane dobrowolnie. 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta. 4. Każdy kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. Z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790.

§ 10 Zmiana Regulaminu 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. § 11 Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu. 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Regulamin promocji “Zestawy MKTP”

§1

 1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Zestawy MKTP” (,,Promocja”) jest MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5322045011, Regon: 146481182 (,,Organizator”).

 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem https://mojkrajtakipiekny.com/ (“Sklep internetowy”).

 3. Zestawem w rozumieniu niniejszego Regulaminu promocji “Zestawy MKTP” jest zestawienie wybranych Towarów - elementów, które są traktowane jako jeden produkt -integralna całość- i które jest objęte tzw. rabatem progresywnym. Jest to opcja zakupowa, która pozwala nabyć i Uczestnikowi promocji wybrane Towary- elementy, objęte rabatem progresywnym, w cenie niższej niż wyjściowe ceny poszczególnych Towarów-elementów kupowanych oddzielnie (“Cena regularna”).Oznacza to, że łączna cena Zestawu jako produktu jest niższa od sumy wyjściowych cen poszczególnych Towarów-elementów objętych promocją, czyli w sytuacji,w której były one kupowane pojedynczo, a nie w Zestawie.

 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (potwierdzonego jednym paragonem) Towarów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (“Uczestnik Promocji”).

§2

Zasady działania

 1. Z rabatów opisanych w §2 pkt. 3 może skorzystać Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie internetowym zakupu dowolnych Towarów, o których mowa w §2 pkt. 3.

 2. Promocja zainicjuje się automatycznie po dodaniu do koszyka w Sklepie internetowym Towarów spełniający reguły dokładnie opisane w §2 pkt. 3

 3. W Sklepie interneotwym funkcjonują następujący Zestawy:

  1. Zestaw Basic - zestaw 2 lub 3 dowolnych Longsleevów Dłuższa Historia - przy zakupie 2 sztuk rabat 15% od Ceny regularnej, przy zakupie 3 sztuk rabat 20% od Ceny regularnej - lista produktów pod linkiem: https://mojkrajtakipiekny.com/kolekcja/longsleeve

  2. Zestaw Classy - zestaw 2 lub 3 dowolnych golfów Klasyka- przy zakupie 2 rabat 15% od Ceny regularnej, przy zakupie 3 rabat 20% od Ceny regularnej - lista produktów pod linkiem: https://mojkrajtakipiekny.com/kolekcja/golfy

  3. Zestaw Smart - zestaw składający się z Marynarki Dziewczyna Inteligenta i Spodni Second Skin albo spódnicy Niepozorna- rabat 15% od Ceny regularnej na produkty oznaczone w karcie produktu dodatkową informacją “Kup taniej w zestawie z:”        
  4. Zestaw Mama i Córka - zestaw składający się z Peleryny do zadań specjalnych oraz Peleryny wersji Kids w tym samym kolorze albo Płaszczobluzy w wersji damskiej z Płaszczobluzą w wersji Kids w tym samym kolorze - rabat 15%od Ceny regularnej na produkty oznaczone w karcie produktu dodatkową informacją “Kup taniej w zestawie z :”                                                                                                            
  5. Zestaw Basic T-shirt - zestaw 2 lub 3 dowolnych T-shirtów Perfect Lines - przy zakupie 2 sztuk rabat 15% od Ceny regularnej, przy zakupie 3 sztuk
   rabat 20% od Ceny regularnej.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4. Wszystkie Zestawy opisane w §2 pkt. 3 są objęte promocją progresywną, czyli opcją zakupową, zgodnie z którą Uczestnik promocji nabywa wybrane i ściśle określone, objęte rabatem progresywnym produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie promocji “Zestawy MKTP”

 5. Uczestnik promocji może zakupić dowolną liczbę Zestawów.

 6. Wysokość rabatu w ramach zakupu Zestawu, wyliczana jest po zsumowaniu ceny produktów, wchodzących w skład Zestawu.

 7. Przyznawany w ramach zakupu w Zestawie rabat nie może zostać podzielony pomiędzy produkty wchodzące w skład Zestawu.

 8. Zestawy nie łączą się z innymi promocjami, w tym kodami rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym.

 9. Promocja obowiązuje od dnia 25.03.2020 r. do odwołania przez Organizatora.

§3

Reklamacje i zwroty

W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) Towarów objętych Promocją “zestawy MKTP” zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym https://mojkrajtakipiekny.com w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego Towaru/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych Towarów, ustala wysokość rabatu, zgodnie z – odpowiednio – §2 pkt. 3 powyżej i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie zakupu Zestawu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://mojkrajtakipiekny.com

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników promocji z tytułu rękojmi.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulamin Sklepu dostępny na stronie internetowej https://mojkrajtakipiekny.com, przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.


Regulamin Zamówień Pre-order

§ 1

Postanowienia ogólne


1.W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego- MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającego wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5322045011, Regon: 146481182, udostępniana jest czasowo możliwość składania Zamówień w trybie Pre-order.


  2. Zamówienia Pre-order – zamówienie Towaru przed datą oficjalnej premiery w Sklepie Internetowym, wysyłanego do Nabywcy w dniu premiery produktu w Sklepie Internetowym.


  3. Zamówienia Pre-order są przeznaczone dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu („Nabywca”).

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zamówień Pre-order zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego.


   § 2

   Zamówienie Towaru w trybie Pre-order.


   1. Sprzedający ma możliwość czasowego udostępniania w Sklepie Internetowym Towarów, które Nabywca będzie mógł nabyć w trybie Pre-order.


    2. Opisy Towarów wraz ze zdjęciami dostępnych do Zamówienia Pre-order będą znajdowały się w Sklepie Internetowym i będą opatrzone informacją o tym, że stosuje się wobec nich tryb Zamówień Pre-order.


     3. W opisie Towaru udostępnionego w Sklepie Internetowym do Zamówień Pre-order będzie znajdowała się informacja o planowanej dacie premiery Towaru i planowanej dacie wysyłki Zamówień Pre-order do Nabywców.

     4. Wysyłka Towaru do Nabywcy Zamówionego Pre-order nie nastąpi później niż  w terminie podanym w opisie zamawianego produktu dni od dnia złożenia Zamówienia Pre-order przez Nabywcę.


     5. Do towarów nabytych w trybie Zamówień Pre-order stosuje się zasady płatności i wysyłki określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że niniejszy Regulamin Zamówień Pre-order stanowi inaczej.


     6. Towary nabyte w trybie Zamówień Pre-order podlegają zwrotom i reklamacjom na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.


      Regulamin Bonów Podarunkowych i E-bonów Podarunkowych

      § 1

      Postanowienia ogólne


      1. W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego- MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającego wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5322045011, Regon: 146481182, dostępne są Bony Podarunkowe oraz E-bony Podarunkowe (dalej zwane również łącznie: „Bonami”).


       2. Bon Podarunkowy – bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie plastikowej lub papierowej karty, wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów Towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą, ani elektronicznym instrumentem płatniczym.


       3. E-bon Podarunkowy- bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów Towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. E-bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą, ani elektronicznym instrumentem płatniczym.


       4. Bony przeznaczone są do sprzedaży dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu („Nabywca”).


       5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Bonów Podarunkowych i E-bonów Podarunkowych zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego.


        § 2

        Nabycie Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego. Warunki wykorzystania Bonów.


        1. Nabywca ma możliwość nabycia w Sklepie internetowym Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego w zamian za środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.


         2. Po zakupie Bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, Bon Podarunkowy zostanie wysłany, w sposób wybrany przez Nabywcę, na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres.


         3. Po zakupie E-bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, E-bon Podarunkowy zostanie wysłany na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres e-mail.


         4. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy uprawnia posiadacza Bonu do nabycia Towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.


         5. Bony są ważne przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zakupu („Okres Ważności”).


         6. Okres Ważności Bonu zostanie wskazany na potwierdzeniu zakupu Bonu.


         7. Posiadacz Bonu jest uprawniony do sprawdzenia ważności i wartości Bonu za pośrednictwem odpowiedniej zakładki w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu się na indywidualne Konto Klienta.


         8. Bony uprawniają do nabycia Towarów jedynie w Sklepie Internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com.


         9. Bon uprawnia posiadacza Bonu do nabycia Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w Okresie Ważności Bonu.


         10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, w której Bon nie zostanie wykorzystany w swoim Okresie Ważności.


         11. Bon nie może zostać nabyty przy użyciu innego Bonu.


          § 3

          Nabycie Towarów za Bony


          1. Bony wystawiane są na okaziciela.


          2. Posiadacz Bonu uprawniony jest do nabycia Towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.


          3. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym za kwotę wyższą od wartości nominalnej Bonu, Posiadacz Bonu będzie zobowiązany do zapłaty różnicy w zwykły sposób, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.


          4. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym za kwotę niższą od wartości nominalnej Bonu, różnica pozostanie dostępna do wykorzystania na Bonie. W takim przypadku Okres Ważności Bonu nie ulega wydłużeniu.


          5. Bony nie łączą się z innymi promocjami. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy nie uprawnia do zakupu Towarów w cenach promocyjnych, objętych akcjami promocyjnymi, zniżkami lub kodami rabatowymi.


          6. Bonem nie można opłacić kosztów wysyłki Towaru.


           § 4

           Odstąpienie od umowy. Zwrot Towarów nabytych za pomocą Bonu.           1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c. ma prawo w terminie 14 dni od dnia nabycia Bonu podarunkowego w Sklepie Internetowym do odstąpienia od umowy.


           2. W celu odstąpienia od umowy należy skorzystać z formularza odstąpienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego MKTP Mój Kraj Taki Piękny.


           3. Po dokonaniu odstąpienia przez Nabywcę, Sprzedawca sprawdzi czy Bon, który ma zostać zwrócony nie został wykorzystany w całości lub w części. W przypadku, w którym Bon nie został wykorzystany w całości lub w części, Sprzedawca dokona dezaktywacji Bonu oraz zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej Bonu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Bon wykorzystany w całości lub w części nie podlega zwrotowi.


           4. W przypadku nabycia Towaru w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego odstąpienie od umowy lub zwrot Towaru na innej podstawie, odbywają się na zasadach ogólnych, opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem zmian wskazanych poniżej.


           5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub zwrotu Towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu środki zostaną zwrócone w formie, w jakiej dokonano płatności za Towar. W pierwszej kolejności środki zostaną zwrócone na Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy do wykorzystania w jego Okresie Ważności. W takim przypadku Okres Ważności nie ulega przedłużeniu. W przypadku w którym kwota zwrotu przewyższa wysokość kwoty nominalnej Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego różnica zostanie zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.


            Tabela Rozmiarów

            Koszyk

            Twój koszyk jest pusty.

            Dokonaj swoich pierwszych zakupów

            Cena zestawu: %bundleSum%
            Anuluj